צרו קשר

תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות

תקנון משפטי – תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות

 

הקדמה

ברוכים הבאים ל””CoachX” – פורטל הספורט המוביל בישראל.

 1. שירותי פורטל הספורט (להלן: “השירות“) ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת: coachx.co.il (להלן: “האתר“).
 2. השימוש בשירות, ובתכנים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. לפיכך, אנא קרא את התנאים הללו בטרם תעשה שימוש באתר ותוודא, כי הנך מסכים להם.
 3. השירות מהווה פלטפורמה מקוונת, אשר מאפשרת למשתמשים למאמני כושר ו/או תזונאי ספורט (להלן: “בעלי המקצוע“) להקים עמוד עיסקי, הכולל מידע אודות השירותים והתנאים המוצעים ללקוחותיהם הפוטנציאליים. בנוסף, השירות מסייע ומהווה כלי עזר לאיתור בעלי מקצוע.
 4. השירות כולל גם מגזין, שהתכנים בו מתפרסמים לרוב מטעמה של מפעילת השירות.

 

כללי

 1. תקנון משפטי זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין מפעילת השירות, לירון חזן, ת.ז. 021387055 (להלן: “מפעילת השירות” ו/או “פורטל הספורט“) באמצעות אתר האינטרנט של פורטל הספורט, לבין המשתמשים באתר, בכפוף לכללי תקנון זה.
 2. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין פורטל הספורט, לבין כל אדם המשתמש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת בשירות ו/ או באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן – “המשתמש“), בין באמצעות האינטרנט, ובין באמצעות אמצעי תקשורת אחרים.
 4. פורטל הספורט שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן על כך הודעה מראש ו/או בכלל למשתמשים באתר.
 5. פורטל הספורט רשאי להסיר משתמשים ו/או בעלי מקוע מהשירות ו/או מהאתר, על סמך שיקול דעתו הבלעדי.

 

השירותים

 1. מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את השירותים שמפרסמים בעלי המקצוע. האחריות לשירותים אשר מוצעים על ידי בעלי המקצוע חלה על בעלי המקצוע בלבד.
 2. מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין בעל מקצוע לבין לקוח ו/או משתמש. כל התקשרות בין בעל מקצוע לבין לקוח ו/או משתמש, הנעשית דרך האתר, נעשית באופן ישיר בין בעל מקצוע לבין לקוח ו/או משתמש (להלן: “הצדדים“).
 3. מפעילת השירות אינה מפקחת על המידע שמציגים בעלי המקצוע ועל נכונותו, וגם אינה מפקחת על השירותים המוצעים. האחריות למידע ו/או השירותים, טיבו ואמינותו מוטלת על בעלי המקצוע בלבד.
 4. התשלום לבעל המקצוע יבוצע לפי הסכמת הצדדים, והצדדים מוותרים בזאת באופן סופי ומוחלט, על כל טענה בעניין זה כלפי מפעילת השירות ו/או כלפי פורטל הספורט.
 5. מפעילת השירות איננה אחראית להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס בגין מתן השירותים מאת בעל המקצוע.
 6. למפעילת השירות מוקנה שיקול דעת בלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בפורטל הספורט, משך הזמן בהם יוצגו ולהסיר כל תוכן או מידע מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או עלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כל שהוא.
 8. מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות, על מנת לאתר מקרי הונאה ו/או שימוש לרעה בשירות.

 

הצהרות המשתמש באתר

 1. מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש בשירות ו/או באתר, ומשקף את הסכמתו ואישורו של המשתמש לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.
 2. המשתמש באתר מאשר כי השימוש בשירותי פורטל הספורט, מהווה הסכמה מלאה לתנאי תקנון זה, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ובעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה.
 4. משתמש אשר גילו מתחת ל-18, יורשה לעשות שימוש בשירות ו/או באתר, אך ורק בכפוף לקבלת הסכמתם של הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי של המשתמש, ואישורו/ם את הוראות הסכם זה, לאחר שקרא/ו אותו בעיון.
 5. המשתמש מתחייב להזין בפרטי בקשת השירות פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר מלאים ונכונים של המשתמש עצמו בלבד.
 6. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע, שהמשתמש יתבקש למסור, תלויה ברצונו ובהסכמתו.
 7. המשתמש מאשר לפורטל הספורט להעביר את מלוא פרטי בקשתו לבעלי המקצוע הרלוונטיים.
 8. המשתמש מאשר לפורטל הספורט לשלוח אליו הודעה הכוללת את פרטי בקשתו ו/או כל הודעה אחרת הנוגעת לשירות המבוקש.
 9. המשתמש מאשר שידוע לו כי פורטל הספורט אינו נוטל כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר, או כל פרמטר אחר הנוגע לשירות אשר יינתן לו על ידי בעלי המקצוע.
 10. המשתמש פוטר את מפעילת השירות ו/או את פורטל הספורט, מכל אחריות, כלפי כל נזק שיגרם לו, בין אם מדובר בנזק ישיר, ובין אם מדובר בנזק עקיף, משימוש בשירות ו/או באתר ו/או במידע שיימסר לו.
 11. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע אשר מופיע באתר.
 12. המשתמש מתחייב לפצות את פורטל הספורט על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלו במידע, או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

 

אחריות

 1. פורטל הספורט אינו מתחייב לאתר בעלי מקצוע בתחום המבוקש, בקריטריונים המבוקשים ובזמן הנדרש על ידי המשתמש.
 2. פורטל הספורט אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות שירותיהם של בעלי המקצוע, רמתם של בעלי המקצוע, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעלי המקצוע, ואינו נושא באחריות לכל אלה.
 3. פורטל הספורט אינו ממליץ להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, או בעל מקצוע כל שהוא, אלא אך ורק מעביר פרטי בקשת השירות אל בעלי המקצוע הרלוונטים.
 4. מסירת פרטי בעל מקצוע ו/או כל מידע אחר אודותיו, אינה מהווה המלצה מאת פורטל הספורט להתקשר עמו.
 5. ההחלטה להתקשר או להזמין בעל מקצוע כל שהוא הנה על דעת המשתמש באתר בלבד.
 6. פורטל הספורט איננו מקבל על עצמו התחייבות לתשלום פיצויים, מכל סוג שהוא, עבור כל נזק שיגרם למשתמש, כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מהתקשרותו עם בעלי המקצוע.
 7. המשתמש פוטר את פורטל הספורט מכל אחריות, כלפי כל נזק שיגרם לו, בין אם מדובר בנזק ישיר, ובין אם מדובר בנזק עקיף, משימוש במידע שיימסר לו.

 

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

 1. כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינו הרוחני של פורטל הספורט בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל, ללא הסכמתו הכתובה והמפורשת של פורטל הספורט.

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, בסודות מסחריים, פטנטים, מידע סודי, מאגרי מידע אודות משתמשים, וכל זכויות קניין רוחני, מכל סוג שהוא, במידע ובשירות אשר מופיעים בשירות ו/או באתר, שייכים לפורטל הספורט בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.
 2. אם הנך סבור כי תוכן כל שהוא אשר התפרסם בשירות ו/או באתר פוגע בזכויותיך, הנך מוזמן ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר מופיעה בתקנון זה, תחת הכותרת “פניות המשתמשים”.

 

הפסקת השירות

 1. מפעילת השירות רשאית למנוע ממשתמש ו/או בעל מקצוע שימוש בשירות ו/או באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא כל תנאי מוקדם.

 

הפסקת פעילות האתר

 1. פורטל הספורט רשאי לחדול, בכל עת, מהפעלת השירות ו/או האתר, בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש ו/או בעל המקצוע לכך.

 

מדיניות הפרטיות

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, ומתנאי השימוש בשירות ו/או באתר.
 2. מפעילת השירות לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.
 3. מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
 4. המשתמש מביע את הסכמתו כי יבוצע תיעוד בשרתים של פורטל הספורט, באופן אוטומטי, של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותו ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותו, ולרבות כתובת ה – IP של המשתמש, המיקום שלו, וכן כל הדפים בהם ביקר.
 5. במסירת פרטיו באתר, המשתמש נותן את הסכמתו להצטרף לרשימת הדיוור של פורטל הספורט וקבל הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים ו/או שיחות טלפוניות, העונים על הגדרת “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, וזאת כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת לפורטל הספורט.
 6. דברי הפרסומת ישלחו אל המשתמש לפי הפרטים שמסר למפעילת השירות.
 7. פורטל הספורט רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, לצורך משלוח עלוני מידע ו/או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.
 8. בכל עת, רשאי המשתמש באתר לדרוש ממפעילות השירות ו/או מפורטל הספורט, לחדול מקבלת דברי פרסומת, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר מופיעה בתקנון זה, תחת הכותרת “פניות המשתמשים”.
 9. לידיעת המשתמש, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות“), כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.
 10. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למשתמש באופן ובדרך שנקבעו בהוראות הדין.
 11. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון, ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער, באופן ובדרך שנקבעו בהוראות הדין.

 

תוכן גולשים

 1. השירות מאפשר למשתמשים להזין תגובות וביקורות אודות התרשמותם מבעלי המקצוע.
 2. על המשתמשים חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
 3. מפעילת השירות ו/או פורטל הספורט אינם אחראיים למהימנותם של הפרסומים.
 4. מובהר כי לפורטל הספורט מוקנה שיקול דעת בלעדי, מבלי שהדבר יטיל עליו אחריות כלשהי בהקשר זה, באם לחשוף את פרטי המפרסם, ככל שתתקבל בקשה מצד שלישי הרואה עצמו נפגע מהפרסום כאמור.
 5. מפעילת השירות רשאית לבדוק תגובות וביקורות לפני פרסומם, אך היא איננה מתחייבת לעשות כן.
 6. מפעילת השירות רשאית להסיר מהשירות ו/או מהאתר תכנים שהם בלתי חוקיים ו/או פוגעניים.

 

אבטחת מידע

 1. באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט.

לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה).

 1. אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות ו/או האתר.
 2. המשתמש מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיו, בהתאם למדיניות הפרטיות, ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע.

 

קישורים

 1. פורטל הספורט איננו אחראי על קישורים לעמודים שונים באינטרנט, ככל ואלו יפורסמו בשירות ו/או באתר של פורטל הספורט, וכן איננו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים ו/או כתוצאה מהסתמכות על הקישורים.

 

פרסומות ומודעות

 1. מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לפרסומות ו/או מודעות שיפורסמו בשירות ו/או באתר של פורטל הספורט מטעם צדדים שלישיים, ולא תישא בכל אחריות כלפי שירותים ו/או טובין שיוצעו מטעם צדדים שלישיים.

 

שימוש ב”עוגיות” (Cookies)

 1. האתר יכול וישתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, ולצורכי אבטחת מידע.
 2. אם אינך מעוניין בכך, תוכל להימנע מכך על ידי “נטרול העוגיות”, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
 3. “נטרול” העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בפורטל הספורט, או באתרי אינטרנט אחרים.

 

פניות המשתמשים

 1. פניות ושאלות בקשר לאמור בתקנון זה, ולרבות לעניין הסרה מרשימת הדיוור של פורטל הספורט, וכן לנושאים אחרים, כגון מדיניות הפרטיות, קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר, ניתן להפנות באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מפעילת השירות: liron@coachx.co.il.

 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין שיחול על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בשירות ו/או באתר הוא הדין הישראלי בלבד, והסמכות לדון בכל מחלוקת שתתעורר תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 

שונות

 1. מפעילת השירות ו/או פורטל הספורט שומרים לעצמם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כאמור בתקנון זה.
 2. מפעילת השירות ו/או פורטל הספורט רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של משתמש לשירות ו/או האתר, אם יפר את תנאי התקנון.

 

כל מה שחם

כישרון ועבודה קשה הם כמובן ממדים
לכל אחת ואחד מאיתנו יש משהו שהוא
פציעות הן אחד הנושאים הכאובים